Leather, ethical reasons? / Pell, raons ètiques?

088

Gebrat wants to be slow, ethical, sustainable and you could ask why I don’t avoid to use skin, well I have a few reasons / Gebrat vol ser slow, ètic i sostenible i us podríeu preguntar perquè no evito l’ús de la pell, doncs bé, tinc unes quantes raons:

1. Cowhide and lamb leather are now sub-products of the animal (meat is first) If the skin is not used it will lost, and people never will kill cows, pigs and sheep to gain their fur. (In reptiles and other animals is different.) / 1. La pell de vaca i de xai ara són subproductes de l’animal, (primer és la carn) Si la pell no s’aprofités es llençaria, i mai es matarien vaques, porcs o xais per la seva pell. (En rèptils i altres animals si)

007

Veggie tanned cowhide

2. Leather is a fantastic material. Has many properties, it is flexible, malleable, waterproof, easy to sew,  resistant … Not so easy to find this kind of material in nature, but in plastics. But we all know (and if not, we should know) how harmful is to the ecosystem (which directly affects other animals) manufacturing procedures to achieve one meter of poliester or a plastic shoe sole. / 2.La pell és un material fantàstic. Te moltes propietats; és flexible, mal•leable; impermeable, fàcil de pot cosir, és resistent… No es fàcil trobar un material així en la naturalesa, però sí en els plàstics. Però tots sabem (i si no, ho hauríem de saber) com son de perjudicials per als ecosistemes ( i això influeix directament a altres animals) els procediments de fabricació per a aconseguir una sola de plàstic o un metre de poliester.

pell

Leather pieces to sew into the bags

If you do not use skin for ethics, why we surround ourselves a huge amount of polymers every day?
Some might argue that it is necessary to consume, we need objects. I Agree, I suggest buying sensibly, “(…) objects that people can retain life for their quality and so pampered and appreciated.” Renny-Remakers. / Si no consumim pell per ètica, perquè ens envoltem d’una enorme quantitat de polímers a diari? Algú pot dir que cal consumir, que necessitem objectes. Dacord, jo proposo consumir amb seny, “(…) objectes que la gent pugui conservar tota la vida, per la seva qualitat i perquè les apreciïn i les mimin”. –Renny Remakers.

adler

My leather sewing machine from West Germany

3. Vegetable tanning
Leather to be as we know it has to go through a process of tanning. This has become industrialized in some cases to gain speed and is using chrome. This is highly polluting and Gebrat not use these leathers.
The other process, the natural, the old and even ancestral, is the vegetable tanning . It is a process – slow but with beautiful results, which is conducted by tanners. These, like any craftmanship, love for their work that has intrinsic value. And that would be a shame to miss this work to benefit other industries much less sensibly. / 3. L’adoberia vegetal. La pell per a ser com la coneixem ha de passar per un procés d’adobat o curtit. Aquest s’ha industrialitzat en alguns casos per guanyar rapidesa i es fa mitjançant el crom. Aquest és altament contaminant i Gebrat no fa servir aquestes pells. L’altre procés, el natural, l’antic i fins i tot ancestral és el curtit al vegetal. És un procés – lent però amb preciosos resultats- que és dut a terme per curtidors. Aquests, com tot artesà, estimen la seva feina pel valor intrínsec que té. I Seria una pena que la seva feina es perdés en benefici de les d’altres industries molt menys compromeses.

053

Slow processes and handcrafted finishes.

Final Idea

Everyone is free to do and to buy whatever, and this freedom makes me to buy and use leather. I respect and always will respect those who don’t want to do it for whatever reason. But if you want to be respectful of the animals and the environment, I recommend since the most sincere honesty, carefully review your habits and try to see a little beyond the object consumed. Who has produced  in which conditions it has, where, what processes are gone through, if it had to travel long distances. Of course it’s not easy to know this information, and sometimes the seller does not know or don’t want to say it. Nor should we do it in everything or be obsessed. Rather it is an attitude which may eventually mean a lot.

Thanks for reading me. / Idea final.  Cadascú és lliure de fer i consumir el que vulgui i és per aquesta llibertat que jo trio comprar i utilitzar pells i cuirs. Respecto i respectaré sempre a qui no vulgui fer-ho pels motius que siguin. Però si voleu ser respectuosos amb els animals i el medi, us recomano des de la més sincera honestedat, revisar amb cura els vostres hàbits de consum i intentar mirar una mica més enllà del objecte consumit. Qui l’ha produït, en quines condicions ho ha fet, on ho ha fet, quins processos ha hagut de passar, si ha tingut que fer llargs desplaçaments. És clar que no es fàcil saber aquesta informació, i a vegades el venedor no la sabrà o no us la voldrà dir. Tampoc cal fer-ho amb tot ni obsessionar-se. És més aviat una actitud, que amb el temps pot significar molt. Gràcies per llegir-me

Advertisements

One thought on “Leather, ethical reasons? / Pell, raons ètiques?

  1. More leather handles & straps – Greta Serra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s